Bazhanov Bazhanov font information

PT_BZH55  Regular
Font Regular charset
PT_BZH56  Italic
Font Italic charset
PT_BZH75  Bold
Font Bold charset
PT_BZH  Bazhanov (3 fonts)
Regular, Italic, Bold