Stroganov Stroganov font information

PT_STV55  Regular
Font Regular charset
PT_STV75  Bold
Font Bold charset
PT_STV  Stroganov (2 fonts)
Regular, Bold